AÇIKLAMA

 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı, AB mali kaynakları ile finanse edilen süreli ve nakdi bir yardım programıdır. Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında, yardımdan faydalanma şartları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Kızılay, WFP ve ECHO tarafından belirlenmekte, başvuruların alınmasından, ödeme listesinin oluşturulmasına kadar işlemler Vakıflar, Genel Müdürlük ve Kızılay Hizmet Merkezleri tarafından, ödeme süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ise, Kızılay ve WFP tarafından yürütülmektedir.
 • YARDIMLAR
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında, şartları sağlayan hak sahibine ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Ödemeler, Kızılay tarafından hak sahibi adına banka tarafından basımı yapılacak banka kartlarına yapılır ve ödemeler söz konusu Kızılay Kart aracılığıyla alınır.
 • BAŞVURU ŞARTLARI
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına veya Kızılay tarafından yabancı nüfusunun yoğun olduğu ilçelerde hizmete sunulacak olan Hizmet Merkezleri’ne yapılır. Bu nedenle, yardım başvurusunda bulunan kişinin resmi ikametinin, başvuru yapılan SYD Vakfının sınırları içinde olması gerekmektedir.
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Geçici Koruma, Uluslararası koruma başvurusunda bulunan, uluslararası koruma statüsüne sahip ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsar. Başvuru sırasında müracaatçılardan, Göç İdaresinden alınmış, başvuru tarihi itibariyle geçerli olan ve üzerinde 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası bulunan “Yabancı Tanıtma Belgesi (Uluslararası Koruma Başvuru Belgesi, Uluslararası Koruma Statü Belgesi, İnsani İkamet Belgesi, vb.)” veya “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” talep edilir.
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programına başvuru yapanların veya fayda sahiplerinin, kimlik numaraları yoksa Göç İdaresinden 99 ile başlayan kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi temin edilmesini müteakip, MERNİS’de adres kayıtları yapıldıktan sonra başvuruların alınması gerekmektedir.
 • Bu yardım programı kapsamında SYD Vakfına/Kızılay Hizmet Merkezi’ne başvuran hak sahibi ile hak sahibinin aynı adreste birlikte ikamet ettiği fayda sahiplerinin MERNİS’te adres kaydı bulunmaması halinde, öncelikle, müracaatçıların ikamet ettikleri ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirilerek MERNİS’e adres kayıtlarının yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Aksi halde MERNİS kaydı olmayanlar için BSYBS tarafından hane dosyası oluşturulamamaktadır.
 • Bu yardım programı kapsamındaki başvuruların, 18 yaşını doldurmuş ve fayda sahibi kişilerle aynı hanede birlikte yaşayan reşit bir birey tarafından yapılması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 18 yaş altı MERNİS’ten resmi nikâhlı evli olarak bilgisi gelen kişiler de başvuru yapabilecektir.
 • Bu yardım programına başvuru sırasında BSYBS üzerinden yapılan sosyal güvence kontrollerinde, sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programından, geçici barınma merkezlerinde veya başka bir söylemle kamplarda kalan Suriyeliler ile diğer yabancılar faydalanamayacaktır. Bu itibarla, bu yardım programı kapsamında başvuru yapan kişinin, MERNİS’ten gelen adres bilgisinde, “geçici barınma merkezi”, “kamp” veya “konaklama tesisi” şeklinde bir bilginin yazılı olduğu veya “adres bilgisinin olmadığı” durumlarda, bu kişilerin başvurularının kabul edilmemesi gerekmektedir.
 • Ayrıca, bu yardım programına başvuru yapacak kişinin, geçici barınma merkezlerinde kaldığının herhangi bir şekilde tespiti durumunda da, başvurusunun alınmaması veya alındı ise de yardım programından faydalandırılmaması gerekmektedir.
 • YARARLANMA ŞARTLARI
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programından faydalanabilmek için; hak sahibi kişi ve hak sahibi kişi ile aynı hanede ikamet eden fayda sahibi aile bireylerinin 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun MH kararıyla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Diğer önemli kriter, bu yardım programına başvuran hak sahibi kişi ve hak sahibi kişi ile aynı hanede ikamet eden aile bireylerinin sosyal güvencelerinin bulunmamasıdır.

 Bu iki kurala ilişkin detaylı bilgiler, iş bu uygulama kılavuzunun “2,3” başlıklı bölümünde etraflıca açıklanmıştır.

 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında diğer düzenli yardım programlarından farklı olarak demografik kriterler bulunmaktadır. Bu yardım programı kapsamında başvuru yapan kişilerin kimlik belgelerinin doğruluğu MERNIS ve GÖÇNET üzerinden kontrol edilecek; başvurunun demografik kriterlere uygun olup olmadığı ise otomatik olarak BSYBS üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, hanede bulunan bireylerin aynı aile numaralarına sahip olup olmadıkları kimlik belgeleri veya GÖÇNET üzerinden kontrol edilecektir.

Söz konusu demografik kriterler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

a) 18-59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az 1 kişinin olduğu haneler,

b) En az 2 engellisi (sağlık kurulu raporunda engellilik oranının yüzde 40 ve üzeri olması gerekmektedir) bulunan haneler,

c) Tek kadından oluşan ve başka üyesi olmayan haneler,

d) 18 yaşından küçük en az 4 kişinin olduğu haneler,

e) 18-59 yaş arası sadece 1 bireyin olduğu ve 18 yaşından küçük en az 1 bireyin olduğu haneler, (60 yaş ve üzeri birey varsa dahil edilmektedir)

f) Bağımlılık oranı 1,5’tan büyük olan haneler (Toplam kişi sayısı –(18-59 yaş arası engelli olmayan kişi sayısı))/(18-59 yaş arası engelli olmayan kişi sayısı) >1,5)

-Üstte yer alan (f) maddesinde ifade edilen ve bağımlılık oranı 1,5’tan büyük olan olarak adlandırabileceğimiz kriterde, hanede 18-59 yaş arası engelli olmayan kişi bulunmuyorsa, (f) maddesinde ifade edilen kurala uyduğu varsayılmış olarak kabul edilmektedir.

       -Üstte yer alan demografik kriterlerden, herhangi birisini veya başka bir söylemle en az birisini yerine getiren haneler, demografik kriterler açısından bu yardım programından faydalanmayı hak etmiş olarak değerlendirilmektedir.

 • Bu yardım programı kapsamındaki başvurular, demografik kriterlere uygun olan ve sosyal güvencesi bulunmayanlar için MH tarafından onaylanabilecektir. Yoğunluk olan yerlerde gerek görülmesi halinde ilke kararı uygulanabilecektir.
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programından, ülkemizde bulunan Suriyeliler dışında, 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip olan, 3294 sayılı yasa kapsamındaki muhtaçlığı MH kararı ile tespit edilen, sosyal güvencesi olmayan ve üstte yer alan demografik kriterleri taşıyan diğer yabancılar da faydalanabilecektir.
 • Bu yardım programından faydalanan hanede (hane tanımı Madde 2,3 de verilmektedir), yabancılarla birlikte aynı hanede resmi olarak ikamet eden Türk vatandaşları varsa, demografik kriterler ile sosyal güvence ve muhtaçlık değerlendirmesinde Türk vatandaşları da dikkate alınmaktadır. Ancak, yabancılarla birlikte aynı hanede resmi olarak ikamet eden Türk vatandaşlarının bu yardım programından faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.
 • Bu yardım programı kapsamında, aynı hane için sadece yabancılara yönelik bir adet sosyal uyum yardımı verilebilmekte olup, aynı hanede “kabul edildi” durumunda birden fazla yabancılara yönelik sosyal uyum yardım başvurusu bulunması mümkün değildir.
 • Hanesinde en az yüzde 40 oranında engelli birey olduğunu belirten başvuru sahiplerinin, söz konusu engellilik durumunu, 16.7.2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara göre, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen “Engelli Sağlık Kurulu Raporları” için geçici koruma altındaki Suriye uyruklu kişilerden ücret talep edilmeyeceğine dair Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 05.09.2016 tarihli ve E.8147 sayılı yazısı BSYBS’de 10.10.2016 tarihli ve 980685 numaralı duyuru ile yayımlanmıştır.
 • Hanesinde en az yüzde 40 oranında engelli birey olduğunu belirtip engellilik durumunu sağlık raporuyla belgeleyerek bu yardım programından faydalanan hanelerin fiziki hane dosyasında sağlık kurulu raporlarının muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Yardımı almaya hak kazanan şahısların alacağı aylık ödeme 600 TL’dir.

 • DİĞER YARDIMLARDAN YARARLANMA ŞARTLARI
 • Yabancılara yönelik sosyal uyum yardım programı kapsamındaki hak sahibi veya fayda sahibinin, şartlı eğitim yardımı (ŞEY) ve şartlı sağlık yardımı (ŞSY) programı ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında MERNİS bilgilerine erişilebilmesi durumunda, bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez.
 • Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım yardımından faydalanılması, bu yardım programı için engel teşkil etmez.

DİĞER BÜTÜN DETAYLAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN VAKFIMIZA MÜRACAAT EDİNİZ.