Amaç ve HedeflerimizFakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara ve gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye‘ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzî edilmesini sağlamak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı teşvik etmektir.

Kapsam


* Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile,

* Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar,

* Geçici olarak küçük bir yardım veya Eğitim ve Öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilebilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler, kuruluşun faaliyetlerinin kapsamı içerisindedir.